HR-professionals aan het Stuur

We begeleiden een HR-team op het vlak van samenwerken en het hiermee versterken van
de professionele dialoog. Het team bestaat uit 15 professionals. Gedurende het traject
zoeken we naar werkgroepen en/of subgroepen om o.a. ook daarbinnen de samenwerking
en het eigenaarschap te versterken.

Gewenste resultaten:
– Jullie willen de gehele HR-afdeling als team verder versterken in het op passende wijze
begeleiden van de organisatie ten tijde van de transformatie naar meer zelforganisatie.
– Ontwikkelen van meer volwassen partnership met alle eenheden, versterken van het
maatwerk faciliteren van de business.
– Echt gesprekspartner zijn voor de interne klant.
– Meer samenwerken vanuit de bedoeling en minder vanuit de letterlijke regelgeving.

De volgende stappen hanteren we hierbij:

Persoonlijk adviseurschap
Vanuit het uitgangspunt ‘werken van binnenuit’ beginnen we met de individuele professional en
zijn/ haar eigen professionele identiteit, persoonlijke voorkeuren en bijbehorend gedrag. Werken
aan authenticiteit staat centraal: wat past bij mij? Ter verdieping kiezen we ervoor om te werken
met Insights Discovery.

Van missie / visie naar gedrag op onze advieswerkvloer
Op de tweede dag werken we expliciet aan de rol van adviseur. Gebaseerd op het gedachtegoed
van Peter Block werken we toe naar de rol van samenwerkingspartner. Bijbehorend gedrag en
communicatie staat deze dag centraal. We vergroten de wendbaarheid in gesprek met de andere
‘stijlen’. Deelnemers krijgen zicht op eigen (nieuw) gedrag en ontvangen handvatten om de
behoeften van de ‘ander’ te analyseren. Andere thema’s zijn: het achterhalen van de vraag achter
de vraag, in gesprek op overtuigingsniveau (Bateson) en omgaan met weerstand.

Versterken van de adviesvaardigheden
We werken met een trainingsacteur zodat deelnemers eigen nieuw gedrag kunnen oefenen. Een
aantal eigen praktijkcases staan centraal en we werken gericht aan de individuele ontwikkeldoelen
en het bijbehorende gedrag.

Leertafels
Om ervoor te zorgen dat deelnemers actief met het eigen nieuwe gedrag in hun werkpraktijk aan
de slag gaan, zetten we een intervisieachtige werkvorm “De leertafel” in. Hierbij splitsen we de
groep op in drie vaste leersubgroepen.

Onze uitgangspunten voor het leertraject

Versterken in plaats van verbeteren.
Vanuit de positieve psychologie is bekend dat professionals meer leren vanuit datgene wat al
goed gaat. Talenten herkennen en optimaal inzetten in plaats van focus op vooral dat wat beter
moet, is van belang. In het leertraject leggen we daarom de nadruk op ‘versterken’. Op dit moment
gebeuren er namelijk al veel goede dingen (de P&O afdeling wordt o.a. gezien als expert in de HR
wet- en regelgeving). Vanuit die stevige basis werken we toe aan verdere professionalisering met
het team. We brengen concrete ‘outcome’ in kaart door actief op zoek te gaan naar positieve
effecten in de praktijk.

Van oud naar nieuw gedrag
Meer naar de bedoeling van de regelgeving werken is niet van de één op andere dag
gerealiseerd. De houding van professionals als zijnde ‘expert’ op de inhoud dient aangevuld te
worden met die van samenwerkingspartner. Dit vraagt om een andere inhoudelijke aanpak, naast
het innemen van ander gedrag, zoals o.a. het stellen van andere vragen (vraag achter de vraag)
en het innemen van een andere houding (samenwerken in plaats van overnemen en/of
overdragen).

Werken van binnenuit
Een goede adviseur is een adviseur die zichzelf optimaal kan inzetten als instrument.
Authenticiteit is daarbij cruciaal. Weten vanuit welke persoonlijke waarden je werkt is een
belangrijke basis. Als samenwerkingspartner is werken vanuit de waarde gelijkwaardigheid van
belang.
Vanuit die persoonlijke basis koppelen we dit aan communicatie/gedrag. Voor adviseurs is het
belangrijk dat ze op de hoogte zijn van verschillende communicatiestijlen, zicht hebben op de
eigen persoonlijke communicatiestijl en die herkennen bij een ander. Oog hebben voor de
verschillen en wendbaar kunnen zijn in contact met de ander staat centraal in het leertraject.

Kortcyclisch verbeteren
Werken vanuit de verbetercyclus staat centraal in de nieuwe manier van werken. Om hier zo goed
mogelijk bij aan te sluiten formuleren we aan het begin van het traject voor iedere deelnemer
individueel een tweetal individuele ontwikkeldoelen, evenals een samenwerkingsdoel voor de
gehele leergroep. Aan de hand van deze concrete doelen monitoren we tussentijds de
ontwikkeling zodat we zicht hebben of we op de goede weg zitten, deelnemers zich medeeigenaar
voelen van het gehele leertraject en we gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen
om indien nodig bij te sturen. Mede om die reden is de inhoud van de laatste onderdelen van het
leertraject nog niet vastgesteld, maar hebben deelnemers veel ruimte voor proactieve inbreng