Teamontwikkeling Onderwijsteam

We begeleiden een onderwijsteam op het vlak van samenwerken en het hiermee versterken

van de professionele dialoog. Het team bestaat uit 15 professionals. Gedurende het traject

zoeken we naar werkgroepen en/of subgroepen om o.a. ook daarbinnen de samenwerking te

versterken.

 

De volgende stappen hanteren we hierbij:

 • Intake aan de hand van Quickscan Professionals aan het stuur: Samen met de

opleidingsmanager en teamafgevaardigden.

 • Samenwerkingsvoorstel gemaakt op basis van de belangrijkste drie pijlers die we op

korte termijn (verder) willen versterken, te weten: Concrete doelen, Professionele

dialoog en logische teamsamenstelling.

 • ‘Go’ op de opdracht
 • Informatiebijeenkomst voor het team: kennismaking, uitleg over de aanpak / opzet en

input verzamelen vervolg.

 • Insights Discovery dag om zicht te krijgen op de onderlinge verschillen en oordeelvrij

in gesprek te kunnen met elkaar. Onderliggende irritaties onderzoek aan de hand van

de verschillende voorkeuren.

 • Focusdag: versterken van communicatieve vaardigheden en deze benutten om

scherper de gezamenlijke teamdoelen in kaart te brengen evenals onderlinge

samenwerkingsafspraken te maken.

 • Werkbijeenkomsten met het team waarin we o.a. aandacht besteden aan de

vergadercultuur, het naleven van de doelen en vertalen van de doelen naar concreet

(nieuw) gedrag en werken met elkaar aanspreken op gedrag.

 • Tussendoor worden de teamleden en opleidingsmanager gecoacht op

(voorbeeld)gedrag.

 

Gewenste resultaten:

 • Eenzelfde beeld ontwikkelen om naartoe te groeien als team binnen uitgangspunt

onderwijsorganisatie “Teams aan zet”,

 • Ieder is bereid om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. een passende

bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling als team.

 • Gedeeld beeld en commitment ontwikkelen op de wijze van aansturing van het team,

passend bij de diversiteit.

 • Vergroten van bewustzijn hoe je zelf in elkaar zit en hoe de ander in elkaar zit en

handvatten hoe effectiever te communiceren met de ander.

 • Bewustwording creëren op het vlak van belemmerende overtuigingen die

ontwikkeling als team en als professional in de weg staan.

 • Concrete realistische werkafspraken maken, bijvoorbeeld over regels in de lessen,

aanpak van verzuim. Op basis van deze afspraken zijn jullie in staat om jezelf hier

aan te houden.

 • Beter gebruik maken van aanwezige talenten, inzet op kwaliteiten (input voor

werkverdeling).

 • Vaardigheden ontwikkelen, o.a. feedback geven en ontvangen, luisteren en

afstemmen, effectief vergaderen.

 

Onze uitgangspunten voor het leertraject

Versterken in plaats van verbeteren.

Vanuit de positieve psychologie is bekend dat professionals meer leren vanuit datgene wat al

goed gaat. Talenten herkennen en optimaal inzetten in plaats van focus op vooral dat wat beter

moet, is van belang. In het teamontwikkelingstraject leggen we daarom de nadruk op ‘versterken’.

Op dit moment gebeuren er namelijk al veel goede dingen. Jullie hebben een concrete visie

uitgewerkt met heldere speerpunten. Op dit moment zijn jullie bezig met de

werkverdelingsprocedure die jullie op een andere manier insteken zodat ieders talenten beter tot

recht komen.

Vanuit die stevige basis werken we toe naar verdere professionalisering van het team. We

brengen concrete ‘outcome’ in kaart door actief op zoek te gaan naar positieve effecten in de

praktijk.

Van oud naar nieuw gedrag

Er staat een mooie visie met speerpunten klaar voor het team, de uitdaging wordt nu om hier allen

commitment op te hebben en in staat te zijn met elkaar om dit te vertalen naar concreet gedrag

zodat iedereen er ook naar kan handelen. Dit betekent dat we dit concrete gedrag met elkaar in

kaart brengen. Per periode stellen we bepaalde gedragingen centraal. Stap voor stap vindt

gedragsverandering plaats. Als we te grote stappen willen maken, haken collega’s af, dus we

houden oog voor de verbinding met het geleerde en staan stil bij de successen. We spreken met

elkaar collega’s aan als afspraken niet worden nagekomen.

Werkplek = Leerplek

Het leren op de werkplek staat centraal tijdens het teamontwikkelingstraject. Voor de verderop

beschreven aanpak betekent dit concreet het volgende: We hebben een aantal gezamenlijke

contactmomenten. Na de informatiebijeenkomst met de hele afdeling starten we het leertraject

met twee hele trainingsdagen (met een tussenliggende periode van een maand). De overige

contactmomenten zijn korter en tussentijds experimenteren collega’s op de werkvloer met nieuw

gedrag. De tussentijdse coaching van Maike en de teamafgevaardigden is extra ondersteunend.

Dit mede om de transfer naar de werkplek te versterken.

Commitment op concrete doelen

We formuleren aan het begin van het traject voor iedere deelnemer een individueel ontwikkeldoel,

evenals een samenwerkingsdoel voor het gehele team. Aan de hand van deze concrete doelen

monitoren we tussentijds de ontwikkeling zodat we zicht hebben of we op de goede weg zitten,

deelnemers zich medeeigenaar voelen van het gehele teamontwikkeltraject én we gezamenlijk

verantwoordelijkheid kunnen nemen om indien nodig bij te sturen.